Random werk

  • Washing - sequentie
  • Pencils C
  • Art card Table 5
  • Hanging 1
  • KOV Expositie en Loterij bij 10-jarig jubileum
  • 2018
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 017
  • Bold 2
  • Money Bags 01
  • Torso 25

Klik voor meer info

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Jan-Clemens Lampe, beeldend kunstenaar

 
 
This text in English
In 1985 ben ik gestart met de website van Jan-Clemens Lampe.
Onderdeel van het softwarepakket is de mogelijkheid om een nieuwsbrief samen te stellen en te verzenden.

Abonneren op de Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe kon via de Homepage; daar vond u het venster 'nieuwsbrief ontvangen' waar u naam en e-mailadres invulde om hierop in te schrijven, door op de link 'Stuur mij de nieuwsbrief' te klikken.

Met een onregelmatige frequentie wordt nog steeds een nieuwsbrief samengesteld over werkzaamheden, exposities en speciale acties 

Helaas, de verzending van mijn nieuwsbrief is gestopt; Nieuwsbrief 70 is de laatste toegezonden Nieuwsbrief zijn geweest.
De Provider van mijn website is Online Identity; zij berichtte mij onvoldoende capaciteit te hebben om de nieuwsbrieven van al hun klanten te verwerken.
Daarom is ook mij verzocht de mailing van deze nieuwsbrief via een ander bedrijf, dat daar in gespecialiseerd is te verzenden.
Deze mogelijkheid bestaat; er bestaan hele goede mail-providers, maar vraagt van mijn kant een hele nieuwe opzet voor het maken van een lay-out van de Nieuwsbrief. Ik besteed mijn tijd liever anders dan het invullen en opzetten van een nieuwbrief op basis van deels voorgeprogrammeerde lay-out onderdelen.
Daarnaast komende extra kosten van het abonnement op de software komen de verzendkosten die een dergelijk mail-provider berekent.

Ik zal mijn Nieuwbrief in de huidige opzet wél blijven maken en zijn ook via de link op mijn homepage op te roepen.

Ook blijf ik de uitgave van Nieuwsbrieven melden via mijn berichten, ook op de homepage te zien.
Daarnaast meld ik de nieuwe Nieuwsbrief via de sociale media (zie de icoontjes helemaal bovenaan de homepage)
 
Mijn nieuwberichten

In de voorgaande periode heb ik op de homepage van mijn website een aantal berichten geplaatst.
Deze berichten bereikten de abonnees van mijn Nieuwsbrief niet, 
Alleen als u inlogt op mijn website www.janclemenslampe.nl ziet u deze berichten op de homepage.

Op de sociale media Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn kondig ik deze berichten wel aan en verwijs hierbij met een link naar het betreffende bericht.
(Zoals al gezegd bereikt u mijn sociale media snel door op de icoon boven aan iedere pagina op mijn website te klikken.)

Bent u aangesloten bij een van deze sociaal media, volg mij dan op een van die media en u krijgt mijn berichten gesignaleerd, indien u dat zo instelt. 
 
Naar boven
 
(English)

In 1985 I started the Jan-Clemens Lampe website.

Part of the software package is the ability to compile and send a newsletter.
You could subscribe to the Jan-Clemens Lampe Newsletter via the Homepage; there you found the 'receive newsletter' window where you entered your name and e-mail address to subscribe, by clicking on the 'Send me the newsletter' link.

With an irregular frequency, a newsletter is still being compiled about work, exhibitions and special promotions by visual artist Jan-Clemens Lampe (message below)
Unfortunately, the sending of my newsletter has stopped; Newsletter 70 was the last newsletter to be sent.

The Provider of my website is Online Identity; she informed me that she had insufficient capacity to process the newsletters of all their customers.
That is why I have also been asked to send the mailing of this newsletter via another company that specializes in this.

This possibility exists; there are very good mail providers, but on my part requires a whole new set-up for creating a layout for the newsletter. I prefer to spend my time differently than filling in and setting up a newsletter based on partly pre-programmed layout elements.
In addition, the extra costs of the subscription to the software are the shipping costs that such a mail provider calculates.

I will continue to make my Newsletter in the current format and can also be called up via the link on my homepage.

I also continue to report the publication of Newsletters via my messages, also on the homepage.

In addition, I report the new Newsletter via social media (see the icons at the very top of the homepage)
 
My news messages

In the previous period I posted a number of messages on the homepage of my website.
The subscribers of my Newsletter did not reach these messages,
Only if you log in on my website www.janclemenslampe.nl will you see these messages on the homepage.

On the social media Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn I do announce these messages and hereby refer with a link to the relevant message.
(As already mentioned, you can quickly reach my social media by clicking on the icon at the top of every page on my website.)

IIf you are affiliated with one of these social media, follow me on one of those media and you will be notified of my messages, if you set it that way.

 
TOP