Random werk

  • Purple Day
  • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort Large
  • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XXL
  • Sneeuw 7 Februari 2021
  • Travo-testen - Travo testing
  • Lacy Flowers 1
  • Fotosessie met acteur Mike Weerts in october 2005
  • Caught Bone G
  • World Art Delft Symposium 'Recycle Art' 20080802

Klik voor meer info

Colofon

This text in English

De domeinnaam www.janclemenslampe.nl is een initiatief van Jan-Clemens Lampe, beeldend kunstenaar.

Registratie

Handelsnamen: Jan-clemens lampe, jcl-photo, jcl-art en LAMPE zijn geregistreerd.
Geregistreerde domeinnamen: www.janclemenslampe.nl  

Structuur website www.janclemenslampe.nl (via PC en Apple monitor)
Op de Home Pagina vindt u de volgende informatie:

Wisselend beeldmateriaal.
Wisselend worden (deel-) vergrotingen van kunstwerken of affiches getoond met bijbehorende informatie.
Door op de tekst te klikken verschijnt uitgebreide informatie.
Categorieën en subcategorieën (drie lagen diep).
De hoofdcategorieën vindt u in de bovenste balk op de pagina. Na keuze vindt u de onderverdeling per categorie in subcategorieën in de kolom links. Ook worden onder de tekst nog vensters getoond waarmee de subcategorieën ook aan te kiezen zijn.
Indien in subcategorieën onderverdelingen zijn, worden deze in dezelfde kolom onder uw keuze getoond.
Per categorie wordt algemene korte informatie gegeven over het onderwerp, waar meer informatie voor handen is vindt men de link Lees meer>>. Daarna kan door middel van << Inklappen worden teruggeschakeld
 
Series producten
Bij meerder producten binnen een categorie kan gemakkelijk een serie bekijken door boven in beeld genruik te maken van pijltjes (links, omhoog en rechts) bovenaan de bladzijde om naar vorig itemterug naar product overzicht en volgend item te gaan.

Lettergrootte
Rechts in de kop van de pagina kunt u door A+ of A-  de lettergrootte vergroten of verkleinen.

Mail
Link naar het mail formulier van Jan-Clemens Lampe.

Social Media
Geheel bovenaan de pagina staan de iconen van LinkedIn, Facebook en Instagram
Een icoon geeft toegang tot de pagina van Jan-Clemens Lampe bij het sociaal medium

RSS
Rechts in de kop staat de icoon van RSS, (Really Simple Syndication; eenvoudige gelijktijdige publicatie). Met deze techniek kan men zich verzekeren van gelijktijdige ontvangst van nieuwe berichten, die op de site www.janclemenslampe.nl worden gepubliceerd
Voor meer informatie zie Wikipedia

Nieuws
Nieuwe berichten vindt u onder de kop 'NIEUWS' op de home pagina onder de openings-afbeeldingen. Hier worden de laatste drie berichten in een korte samenvatting weergegeven. Oudere berichten vindt u onder de kop 'NIEUWSARCHIEF' onder de openingsafbeeldingen.
Bij nieuwe berichten vindt u een korte inleiding met kernwoorden.
Voor het lezen van het hele bericht, klikt u op van het nieuwsbericht

Waar bevind ik mij?
Links onder de bovenste balk op de pagina wordt door middel van een zogenoemd "kruimelpad" aangegeven waar u zicht in de zoekstructuur bevindt.
Indien u op een onderdeel van deze string klikt, schakelt u naar betreffende categorie (terug).

Zoeken
Zoeken kunt u op woorden, welke voorkomen in de titel van berichten (niet van categorieën), via het venster in de linker kolom. Natuurlijk kunt u ook de indeling van de bovengenoemde categorieën nalopen.

Random kunstwerken
Links onder op de home pagina worden wisselend (deel-)afbeeldingen van kunstwerken getoond.
Als u op de afbeelding klikt komt u bij de afbeelding uit binnen de website

Nieuwsbrief
Abonneren op de Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe kan door uw naam en e-mailadres in te voeren in het venster onder op de home pagina.
Lees verder hierover onder Nieuwsbrief. Onder dit venster staat een link naar oudere nieuwsbrieven.
Let op! U kunt via de antwoordknop NIET reageren op de Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe.nl; (no-reply bericht), hiervoor gebruikt u het contactformulier.
Vergeet niet uw e-mailadres af- en opnieuw aan te melden, als u uw e-mailadres wijzigt.

Google advertenties
Onder de random getoonde kunstwerken worden Google advertenties weergegeven. (zie privacy beleid)

Onderste balk
In de onderste balk via u informatie over aansluiting bij beroepsgroepen en knoppen voor het opvragen van informatie met betrekking tot Colofon, Disclaimer, , Privacybeleid en Pers

Volg pagina's
Op de volg pagina's van de (sub)categorieën staat een korte of lange inleiding.
Daaronder staan de afbeeldingen van Producten die onder de betreffende (sub)categorie vallen. Indien er meerdere volg pagina's zijn, staat dit met een paginanummer aangegeven; door met de cursor op een paginanummer te klikken, wordt de pagina met afbeeldingen van producten getoond.
Een verdere vergroting van de afbeelding wordt getoond door met de cursor op de afbeelding te klikken. Door op de X rechtsboven aan de vergroting te klikken wordt de vergroting ongedaan gemaakt.

Links
De verwijzingen die door middel van een link, die in de tekst zijn opgenomen, zijn meestal licht grijs gekleurd en worden onderstreept op het moment dat er met de cursor overheen gegaan wordt. Links worden ook aangegeven door de aanduiding "Lees verder>>" of  "<
Zie Disclamer

Snel door te klikken
Bij producten en berichten staan aan de bovenkant van de pagina pijlen, waardoor een snelle switch mogelijk is naar de vorige of volgende pagina's; of met pijl omhoog naar  een vorige laag.

Printversie
Bij berichten, rechts bovenin de pagina vindt u de knop 'printer versie'. Bij aanklikken heeft u de mogelijkheid de printversie te bekijken en al of niet het bericht te printen.

Contact
Contact met Jan-Clemens Lampe kunt u opnemen via e-mail (formulier) of telefoon.


Structuur website www.janclemenslampe.nl (via mobiele apparatuur)
In mei 2015 is de programmatuur van de website uitgebreid, zodat de informatie ook via mobiele apparatuur zodanig wordt gepresenteerd, dat deze goed leesbaar is via mobiele telefoon en tablets.
Op de Home Pagina vindt u de volgende informatie:
Foto en logo (handtekening) Jan-Clemens Lampe en een categorieën icoon (3 horizontaal gestapelde bakjes)

De overige informatie is gelijk aan die van PC en Apple presentatie, alleen in een aangepaste lay-out.
De presentatie wordt door de besturingsbalken van de mobiele apparatuur aangevuld.
De presentatie start altijd met de hoofdcategorieën.
Na keuze wordt het overzicht van de subcategorieën getoond met daaronder de opgevraagde informatie.
Bij het kantelen van de telefoon, zo nodig even op de 3 balkjes icoon toetsen om de juiste lay-out te herstellen.

De presentatie start altijd met de hoofdcategorieën.
Na keuze wordt het overzicht van de subcategorieën getoond met daaronder de opgevraagde informatie.
Bij het kantelen van de telefoon, zo nodig even op de 3 balkjes icoon toetsen om de juiste lay-out te herstellen.


Naar boven
 (English)

Colophon

The domain www.janclemenslampe.nl is an initiative of Jan-Clemens Lampe, artist.


registration
Commercial Chamber of Commerce Nr.16050717
VAT id NL001163934B85
Trade names: Jan-clemens-lampe, jcl-photo, jcl-art, 'Dorst naar de eindstreep' and 'Lampe' are registered.
Registered domain names: www.janclemenslampe.nl  www.dorstnaardeeindstreep.nl   www.jcl-art.eu  www.jclart.eu  www.jcl-photo.eu www.jclphoto.eu  www.lampe.eu

Website structure www.janclemenslampe.nl (on PC and Apple monitors)
On the Home Page you will find the following information:
Photo and signature Jan-Clemens Lampe and an icon for cathegories (3 horizontal stapled

Random images.
Variable (part) fullsize works or posters displayed with related information.
By clicking on the text detailed information is displayed

Categories and subcategories (three levels deep).
The main categories found in the top bar on the page. After selection you will find a breakdown by category into subcategories in the left column. 
Subcategories subdivisions are displayed in the same column.
By category, general brief information on the subject, where more information can be found at hand is the link Lees meer>> Then by
Series products
With multiple products within a category can easily be viewed by a series by using the erows (left, up and right) at the top of the screen to go to the Previous item, Back to product overview and next item.

Enlarge fonts
Right at the top of the page you see icons A + and A- to increase or decrease font size.

Mail
Link to the mail form for Jan-Clemens Lampe.

Social Media
In the top of the page icons off social media LinkedIn, Facebook and Instagram.
The icon gifs access to the page by Jan-Clemens Lampe

RSS
Right on the top the icon RSS, Really Simple Syndication  With this technique, one can ensure simultaneous receipt of new messages, which are published on the site www.janclemenslampe.nl
For more informatie Wikipedia

News

New posts can be found under the heading "NIEUWS" on the home page under the opening images. Here the last three messages in a short summary.
Older posts can be found under the heading "ARCHIEF NIEUWS" in the opening images.
For new notices will include a brief introduction with keywords.
To read the entire message, click the the news article.

Where am I?
Left under the top bar on the page through a so-called "crumb trail" shows where you are in the search structure.
If you click a part of this string, you switch to that category (back).

Search
You can search for words which appear in the title of messages (not categories), through the window in the left column. Of course you can also search in thecategories.

Random work
Left on the home page changing images of my works are displayed.
Clicking the image clickt get to the image from within the website

Newsletter
Subscribe to Newsletter by Jan-Clemens Lampe by putting your name and e-mail address in the window below on the home page.
Read more about it under Nieuwbrief. Under that window standds a link to older newsletters.
Caution! You can NOT use the answer button; it does not respond to the Newsletter Janclemenslampe.nl, (no-reply message). Use the contact form.

Google ads
Below my works shown inrandom, you see Google ads. (see privacy policy)

Bottom bar
In the bottom bar on the page you will find buttons for retrieving information regarding ImprintDisclaimer, Privacy Policy and Press 

Follow Pages
On the follow pages of the (sub-)categories, a short or long introduction.
Below the text are the images of products covered by the relevant (sub-)category. If several pages follow, this is indicated with a page number, by putting the cursor on a page number button, the page with pictures of items are shown.
A further enlargement of the picture shown by the cursor on the image below. Pressing the X button top right of the magnification, the magnification is undone.

Links
The references by means of a link in the text are indicated, usually light gray color and are underlined when you cross the word with the cursor.
Links are also indicated by the words Read more>> or <
See Disclaimer

Quickly by clicking
With products and new messages there are at the top of the page arrows, allowing a quick switch to previous pages in the series or a previous layer.

Print Version
Messages in the right top of the page you will find the button print version. By clicking you will be able to view the print version and whether or not to print the message.

Contact
Contact Jan-Clemens Lampe via e-mail (form) or phone
.

Website structure www.janclemenslampe.nl (on mobile devices)


On the Home Page you will find the following information:
Photo and signature Jan-Clemens Lampe and an icon for categories (3 horizontal stapled bars)
All the information is according the version for PC and Apple monitors, only in an adapted lay-out
TOP