Random werk

 • Photoshoot Jan-Clemens Lampe april 1989 - 5 themas
 • Downstairs 2
 • Online
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in kleur 1990 & 1999
 • Beans 03
 • Man en natuur / Man and nature
 • Hats
 • Beans 04
 • Marks 5
 • Archives A
 • Money Bags 01
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in zwart/wit Maart 2001
 • Foto's gered | Rescued photos
 • White Stream 17
 • White Stream 07

Klik voor meer info

Disclaimer

Disclaimer website Jan-Clemens Lampe
This text in English

Aansprakelijkheid
De website janclemenslampe.nl is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid, prijsvermelding of actualiteit van de informatie op deze site.
Jan-Clemens Lampe is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud.

Copyright
Copyright tekst en fotografie © Jan-Clemens Lampe, tenzij anders vermeld.
Niets uit de tekst, fotografie, of lay-out op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe worden gebruikt en/of gereproduceerd. De auteursrechten van de foto's binnen www.janclemensampe.nl  berusten bij Jan-Clemens Lampe. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe mogen de foto's niet worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, door middel van digitaal kopiëren, druk, print, fotokopie e.d.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door Jan-Clemens Lampe worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. Jan-Clemens Lampe controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

Bescherming van persoonsgegevens.
Jan-Clemens Lampe hecht veel belang aan bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gewenste online informatie te realiseren. Jan-Clemens Lampe  zal geen persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden.

Disclaimer e-mail.
De inhoud van e-mail berichten van janclemenslampe.nl is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender is onrechtmatig.
Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk terstond per e-mail de afzender te informeren of telefonisch contact met ons op te nemen.

(English)

Website Disclaimer Jan-Clemens Lampe


Liability
The website is janclemenslampe.nl care. Nevertheless, no guarantee regarding the completeness, accuracy., price quotation or timeliness of the information on this site.
January-Clemens Lampe is in no way liable for the consequences of the use of the content.

Copyright
© Copyright text and photography Jan-Clemens Lampe, unless otherwise stated.
Nothing in the text, photography, and layout on this site may be reproduced without prior written permission of Jan-Clemens Lampe used and / or reproduced. The copyrights of the photos within www.janclemensampe.nl vested in January-Clemens Lampe. Without prior written permission of Jan-Clemens Lampe, the photos are not used, reproduced and / or published in any form or by any means, by means of digital copying, printing, printing, photocopying etc.

External links
This website contains links to websites that are not in January-Clemens Lampe managed. These links are for information only. If you link to another website, the privacy practices of such other site of application. Jan-Clemens Lampe control the content of such websites and is not responsible and / or liability for the content of such websites.

Protection of personal data.
Jan-Clemens Lampe is committed to protecting personal data. The processing of the personal information you provide will only be collected and processed to the online information you want to achieve. Jan-Clemens Lampe will not personally available to third parties.

Disclaimer e-mail.
The contents of email messages janclemenslampe.nl is intended for the addressee (s).
Use of content by others without the consent of the sender is illegitimate.
If an e-mail wrongly you have arrived, then we kindly request you immediately by e-mail informing the sender or call us.
TOP