Random werk

 • Torso 14
 • Lavender
 • Looking Glasses
 • Wieler Trui 1 korte mouw; Airtex Medium
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 002
 • Varenbos 010
 • Locked up - sequentie
 • Utrecht Hamburgerstraat 15
 • Locked up - sequentie
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
 • Vught en nostalgie

Klik voor meer info

Fotografie


Fotografie Jan-Clemens Lampe, Beeldend kunstenaar
This text in English

     
Foto's © Jan-Clemens Lampe

Inleiding 

J©l photo®  JCLphoto

Analoge fotografie


Sinds mijn jeugd fotografeerde ik, aangemoedigd door mijn vader, die ook fotografeerde; toen nog op glasnegatieven, later op film met steeds weer de nieuwste soorten (mini) apparatuur met bijpassende film.
Afdrukken liet hij - tot in W.O.II - maken bij N.V. Stichtse Foto- en Kinohandel "LUX" op de Nieuwe gracht 29 in Utrecht.

Ik startte fotograferen met een Kodak boxje, leerde ontwikkelen op een zolderkamertje en bracht de films naar Fotohandel De Bussy & Vooduin N.V. Oudkerkhof 34 in Utrecht, om de geselecteerde Kodak Safty Film 5063 zwart/wit negatieven te laten afdrukken.
Later volgde de kleurenfilm, die op Kodacolor II Safety Film werden geschoten.

Sinds lang gebruik ik het medium fotografie in de beeldende kunst.
Ik werkte bij mijn fotosessies met Minolta apparatuur (kleinbeeld) en Hasselblad 503cx apparatuur met zwart/wit film en deels in kleur.

Archief
Alle negatieven werden in 'HAMA-negativ-Ablagebläter ModelModel 38A Best.Nr.9020 in ordeners opgeborgen, waardoor informatie gericht kan worden opgezocht.
Dat leverde een kast vol ordners op, die aansluitend in Excelbestanden werden gedocumenteerd.

Afdrukken
Zwart/Wit Foto's zijn afgedrukt op Ilford photographic paper Multigrade III RC de luxe MGX
Kleurenfoto's werden afgedrukt door Fotolaboratorium EMULTA, Engelsbergenstraat 316 in Eindhoven en later door PLM Photofinishing BV, Koningshoeve 67 A 5018 AA Tilburg
Foto's worden ingelijst in Barth Aluminium lijsten in diverse grootte.

Stock
De afdrukken, die zijn ingelijst staan vermeld in de website in de categorie Fotografie
Niet ingelijste afdrukken zwart/wit en kleur worden in mappen gearchiveerd; een deel daarvan is gemonteerd op polyplate,
Deze afdrukken worden op verzoek getoond en zijn los te koop, of kunnen op verzoek worden ingelijst.

Digitale fotografie

In 2009 ben ik overgestapt van analoge fotografie naar digitale fotografie.
Hierbij gebruikte ik ook Minolta apparatuur en later Nikon D700 apparatuur 

Archief
Alle digitale bestanden staan geregistreerd in Excel bestanden met bestandinformatie, waardoor data snel te traceren zijn

Afdrukken
Afdrukken werden gemaakt op Epson Stylus R300 printer en Epson Archival Matte Paper 
Dit matte 189 g/m² medium op papierbasis wordt uitsluitend met pigmentinkten gebruikt. Met het huidige zilverhalogenidesysteem waren gebruikers tot nu toe niet in staat om matte foto's af te drukken, tenzij zij deze aan een gecompliceerde procedure onderwierpen. Dit papier vormt niet de enige oplossing voor dit moeilijke proces, maar is desondanks aantrekkelijk voor veel professionele gebruikers die al lang op een dergelijk type papier hebben gewacht.
Foto's worden ingelijst in Barth Aluminium lijsten in diverse grootte Website

Sinds 1983 ben ik gestart met de website www.janclemenslampe.nl waarop ik, opgedeeld in categoriiën, foto'spubliceer. (naast foto's van mijn mixed media werk)


In de subcategorie Foto Projecten zijn series foto's opgenomen, die gemakkelijk als serie te bekijken zijn.
In de overige subcategorieën zijn selecties uit fotoprojecten opgenomen, die ingelijst te koop zijn.
In deze laatst genoemde categorieën staat onder de gegevens de link voor een e-mail om aan te geven dat u interesse heeft voor het werk.
Na ontvangst van het bericht neem Jan-Clemens Lampe contact met u op om een afspraak met u te maken en/of de condities te bespreken.


Ik bewerk mijn archief negatieven voor het creëren van nieuw werkt, dat als fotoprint (C-Print) op zwaar archief fotopapier en ingelijst wordt gebracht.
Ook experimenteer ik met composities, die via scanning worden vastgelegd en eveneens als C-prints in hand gemaakte lijsten worden gebracht.
Zie de serie scann-composities.

Bij portret fotografie fotografeerde ik vanuit de beeldende kunst, ik fotografeerde personen die vanuit dit standpunt interessant zijn.
Mijn foto werken worden in een beperkte oplage gemaakt.

Foto werken zijn in het bezit van bedrijven, de overheid en particulieren.


Kies de subcategorie fotografie in de linker kolom (PC of Mac) die u interessant lijkt.
Klik op de afbeelding in de subcategorie voor meer informatie over het werk en klik daarna op de afbeelding voor een vergroting.

Op alle werken is copyright van toepassing en mogen daarom niet zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen en gepubliceerd.

Foto werk uit alle subcategorieën fotografie zijn bedoeld voor exposities of verkoop aan particulieren of instanties. Het werk is ingelijst in Barth aluminium lijsten en voorzien van zuurvrij passe-partout, op achtergrond van zuurvrij karton en heeft een ophangsysteem.
 
Naar boven(English)

Introduction

J©l photo® JCLphoto

 
Analogue photography

Since childhood, I was encouraged by my father, who also photographed; then on glass negatives, later on film with the latest types of (mini) equipment with matching film.
He had prints made - until WWII - by N.V. Stichtse Foto- en Kinohandel "LUX" on Nieuwe gracht 29 in Utrecht. (NL)


I started shooting with a Kodak box, learned to develop in an attic room and brought the films to Fotohandel De Bussy & Vooduin N.V. Oudkerkhof 34 in Utrecht (NL), to have the selected Kodak Safty Film 5063 black/white negatives printed.
The color film followed later, which were shot on Kodacolor II Safety Film.

I have been using the medium of photography in the visual arts for a long time.
During my photo sessions I worked with Minolta equipment (35mm) and Hasselblad 503cx equipment with black and white film and partly in color.


Archive
All negatives were stored in organizers in HAMA-negativ-Ablagebläter ModelModel 38A Order No. 9020, so that information can be searched in a targeted manner.
This resulted in a cupboard full of binders, which were subsequently documented in Excel files.


Print
Black and white photos are printed on Ilford photographic paper Multigrade III RC de luxe MGX
Color photos were printed by Fotolaboratorium EMULTA, Engelsbergenstraat 316 in Eindhoven and later by PLM Photofinishing BV, Koningshoeve 67 A 5018 AA Tilburg
Photos are framed in Barth Aluminum frames in various sizes.


Digital photography

In 2009 I switched from analog photography to digital photography.
I also used Minolta equipment and later Nikon D700 equipment

Archive

All digital files are registered in Photoshop, Backup files and Excel files with file information, so that data can be traced quickly.

Print
Prints were made on Epson Stylus R300 printer and Epson Archival Matte Paper

This matte 189gsm paper-based medium is used exclusively with pigment inks. Until now, with the current silver halide system, users have not been able to print matte photos unless they subjected them to a complicated procedure. This paper is not the only solution to this difficult process, but nevertheless it is attractive to many professional users who have been waiting for such a type of paper for a long time.
Photos are framed in Barth Aluminum frames in various sizes


Stock
The prints, which are framed, are listed in the website in the category Photography 
Unframed black and white and color prints are archived in folders; part of it is mounted on polyplate,
These prints are shown upon request and can be purchased separately or can be framed upon request

Website
Since 1983 I started the website www.janclemenslampe.nl on which I publish photos, divided into categories. (in addition to photos of my mixed media work)

The Photo Projects subcategory contains series of photos, which are easy to view as a series.
The other subcategories include selections from photo projects that are for sale framed.
In the latter categories, below the data is the link for an e-mail to indicate that you are interested in the work.
After receiving the message, Jan-Clemens Lampe will contact you to make an appointment with you and/or to discuss the conditions.

I edit my archive negatives to create new works, which are put as a photo print (C-Print) on heavy archive photo paper and framed.
I also experiment with compositions, which are captured via scanning and also put into hand-made frames as C-prints.
See the series of scann compositions.

In portrait photography I photographed from the point of view of the visual arts, I photographed people who are interesting from this point of view.
My photo works are made in a limited edition.

Photo works are owned by companies, the government and individuals.

Choose the photography subcategory in the left column (PC or Mac) that seems interesting to you.
Click on the image in the subcategory for more information about the work and then click on the image to enlarge.
 
TOP