Random werk

  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 018
  • 3 stoelen en een schaal met fruit
  • Movement 03
  • Varenbos 010
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 023
  • Pencils C
  • I love BN (Barten Noord) 1
  • St Joseph's I
  • Fern Wood

Klik voor meer info

Privacy beleid

PRIVACYWET GDPR / AVG INGAANDE 25 MEI 2018

Jan-Clemens Lampe, eigenaar van Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst, gevestigd op  Sniedersstraat 9  5262 GC Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst
Sniedersstraat 9 5262 GC Vught
www.janclemenslampe.nl
info@janclemenslampe.nl
Telefoon  +31 736840540

Jan-Clemens Lampe is de Functionaris Gegevensbescherming van Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst.
Hij is te bereiken via info@janclemenslampe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Geslacht (Heer, Mevrouw wordt meestal achterwegen gelaten )- Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google Analytics  - Bankrekeningnummer (bij bank transacties).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@janclemenslampe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Jan-Clemens Lampe, foto/kunst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst) tussen zit.

Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst gebruikt voor vastlegging persoonsgegevens de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office
Categorie Contactadressen; DOEL  PR activiteiten, debiteuren- en crediteuren bestanden, Modellen contracten
Microsoft Excel
Categorie Debiteuren- crediteuren-bestanden. Bewaartermijn volgens richtlijnen belastingdienst
Categorie Geleide bonnen DOEL selectie uit bestanden fotografie en kunst voor specificatie Word bestanden. 
Categorie Fotografie Analoog DOEL Index archief fotonegatieven Bewaartermijn onbeperkt
Categorie Fotografie Digitaal DOEL Index digitaal archief, vastgelegd in Adobe Lightroom  Bewaartermijn onbeperkt.
Categorie Kunstwerken  DOEL index data gegevens geproduceerde verkochte en voorradige kunstwerken Bewaartermijn onbeperkt
Microsoft Words
Categorie Modellen contracten DOEL overeenkomst photo shoots en copyright  BEWAARTIJD  onbeperkt in verband met copyright
Categorie Geleide bonnen DOEL  contracten en vervoer kunstwerken/ exposities
Google Analytics
Categorie Statistieken DOEL  Overzichten wijze van gebruik van website www.janclemenslampe.nl  door bezoekers en aanpassing PR beleid en inrichting (sub)categorieën website. BEWAARTERMIJN zie Google Analytics
Adobe
Categorie Beeldbewerking en –verwerking in Photoshop / Lightroom / Illustrator / InDesign  DOEL bewerking, archivering van foto’s en facultatief bijbehorende IPTC Extension Standard gegevens (foto metadata), ontwerpen en poëzie  BEWAARTERMIJN onbeperkt.
Norton360
Categorie Beveiliging DOEL Anti-Spam beheer & vastlegging de inloggegevens Aanmeldings-URL, Gebruikersnaam en wachtwoord  BEWAARTIJD constant in actuele stand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, al dan niet wettelijk voorgeschreven.  Zie bovenstaande geautomatiseerde toepassingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jan-Clemens Lampe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u deels zelf doen via aan- en afmelden op de Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@janclemenslampe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website www.janclemenslampe.nl is SSL beveiligd (zichtbaar als https://www.janclemenslampe.nl/, voorafgegaan door een groen hangslot icoon. Hierdoor zijn uw gegevens voor aan- en afmelding voor de Nieuwsbrief Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst ook beveiligd. Ook worden IP-adressen die worden verzameld anoniem gemaakt door de laatste posities te laten vervallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@janclemenslampe.nl

Jan-Clemens Lampe Foto/Kunst zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

Vught, 3 mei 2018

TOP