Random werk

 • Sint Jozefkerk / Orangerie 1
 • Nieuw Leven Gedicht/Poem
 • Locked up - sequentie
 • Home 1
 • White Stream 18
 • Utrecht 1951 Bisschop Coadjutor Bernardus Alfrink
 • Plaatsing Gedicht 'Pleng Drank' in cortenstaal
 • Moving de 100-serie 1990
 • Asparagus 5
 • Brede Haven Den Bosch
 • Fruit en ringen

Klik voor meer info

« terug naar overzicht

Nieuwsbrief 67 van Jan-Clemens Lampe

JCL
Nieuwsbrief 67 maart 2019
In deze nieuwbrief aandacht voor
* gedigitaliseerd negatieven archief
* Meer informatie bij kunstwerken
* Engelse toelichting bij kunstwerken


In this newsletter information about
* My negatives archive will be digitized 
* More information on artworks
* English explanation of artworks


JCL
Meer toelichting op mijn website


This text in English

Bij mijn werken in de diverse categorieën op mijn website stond naar mijn idee te weinig achtergrond informatie of toelichting, die voor kunstliefhebber interessant kan zijn, naast de standaard informatie over de titel, de afmetingen en eventuele inlijsting.
In de afgelopen weken ben ik daarom begonnen dit soort informatie bij de kunstwerken te vermelden.

Omdat de website ook door vrienden en kunstliefhebber vanuit het buitenland word bezocht, zullen ook de reeds bestaande Engelse toelichting worden uitgebreid en aangevuld.
Dit zal steeds gebeuren aansluitend op de Nederlandse tekst.

Bovenaan de pagina zal - waar nodig gezien de lengte van de tekst - de link This text in English worden opgenomen, waarmee direct naar de kop (English) met de vertaling kan worden doorgeklikt, zoals in deze tekst al is toegepast.

Aansluitend hierop zal ook in de uitgave van mijn Nieuwsbrief deze vertaalslag worden opgenomen, zoals u ziet.
In mijn Nieuwbrief beperk mij per item alleen met de tussenkop (english)

Laat mij, naar aanleiding van deze aanpassingen,  uw reacties of suggesties via e-mail weten.

(English)

More explanation on my website
In my work in the various categories on my website, there was too little background information or explanation, which could be interesting for art lovers, besides the standard information about the title, the dimensions and any framing.
In the past few weeks I therefore started to mention this type of information with the artworks.

Because the website is also visited by friends and art lovers from abroad, the already existing English explanation will be extended and supplemented.
This will always follow after the Dutch text.
At the top of the page the link This text in English will be included - where necessary in view of the length of the text - with which you can click directly to the translation onder the head (English), as shown below
In my Newsletter I limit myself in each item with the intermediary (english)

In addition, this translation will also be included in the publication of my Newsletter, as you see.
Let me know your reactions or suggestions via e-mail as a result of these adjustments.
 


JCL
Oude foto's gedigitaliseerd
In de afgelopen weken heb ik tijd gemaakt om weer eens mijn negatieven te bekijken.
Deze keer gaat mijn voorkeur uit naar de zwart/wit negatieven van fotosessies, die ik in mijn studio met lichtopstelling, wisselend achtergrondpapier en rekwisieten heb gemaakt.

Een selectie van de foto's van fotosessies heb ik gedigitaliseerd.
Daar gaat veel werk en tijd inzitten; zo is het zoeken in excelbestanden, waar ik alle opnamen heb vastgelegd; dan in de ordners zoeken naar de bladen waarin de negatieven zijn opgeborgen en de negatieven lekker ouderwets op de lichtbak bekijken met een vergrootglas, deels onersteund prints van de doorzichtbare bladen.

Zijn de mogelijk interessante foto's uit de reeks achterhaald (weer kijken in het Excelbestand waarin ik al eerder de negatiefnummers zijn genoteerd als 'interessant') dan de strook negatieven op de fotoscanner leggen en de gewenste foto's scannen en voorlopig opslaan in een bestand, waar later in Photoshop het negatief stuk voor stuk vergroot op het beeldscherm wordt bekeken, om electronisch geretoucheerd te worden om alle stofdeeltjes of beschadigingen weg te werken en uiteindelijk de juiste uitsnede te bepalen.

Het definitieve electronisch bestand  wordt opgeslagen in een oud of nieuw bestand met de naam van de selectie.
Tenslotte maak ik een keuze van de foto's, die op mijn website worden opgenomen in de categorie fotoprojecten
Een van de laatste series is Kitchenware (Keukengerei)

(English)

Old photos digitized
In the last few weeks I have made time to review my photo negatives.
This time my preference goes to the black and white negatives of photo sessions, which I made in my studio with special light setup, changing background paper and props.

I have digitized a selection of photos from photo sessions.
There is a lot of work and time involved; this is how to search in Excel files, where I recorded all the images; then search in the files for the sheets in which the negatives are stored and view the negatives in an old fashioned way on the light box with a magnifying glass, partly unsupported prints of the transparent sheets.

Are the possibly interesting photos from the series obsolete (look again in the Excel file in which I have previously noted the negative numbers as 'interesting') than the strip negatives on the photo scanner and scan the desired photos and save them temporarily in a file, where later in Photoshop the negative is enlarged one by one on the screen, to be electronically retouched to eliminate all dust particles or damage and finally to determine the correct cut.

The final electronic file is saved in an old or new file with the name of the selection.
Finally, I make a choice of photos, which are included on my website in the category of photo projects
One of the last series is Kitchenware (keukengerei)
 


JCL
Kombinatie van vakmanschap
Met macrofotografie maakte ik foto's van zeer oude potloden, die waarschijnlijk in de houtverwerking werden gebruikt.
Ik lijmde de hoogglans foto's - op polyplate gelijmd - op zuurvrij karton.

Geïnspireerd door de lijsten, die Bart Welten van Lijstenmakerij voor mij bouwde, stemde ik met hem de bouw van een monumentale lijst af, die de twee foto's zouden omlijsten. Onderling zijn de kunstwerken (foto en lijst) onvergelijkbaar, maar samen een lust voor het oog. En dat is wat ik wilde.
Van het resultaat heb ik niet lang kunnen genieten; het was binnen de kortst mogelijke tijd verkocht.
Daarop besloot ik -eigenlijk voor mijzelf - een kopie van deze combinatie van vakmanschap te maken. Het zullen unica blijven.
Klik voor aanvullende informatie HIER

(English)

With macro photography, I made photographs of very old pencils, which were probably used in wood processing.
I glued the high-gloss photos - glued on polyplate - on acid-free cardboard.

Inspired by the frames that Bart Welten van Lijstenmakerij built for me, I agreed with him to build a monumental list that would frame the two photographs. The works of art (photo and frame) are incomparable, but together a feast for the eyes. And that's what I wanted.
I could not enjoy the result for long; it was sold in the shortest possible time.
Then I decided to make a copy of this combination of craftsmanship. they will remain unica.
Click for additional information HERE
 


JCL
Bij inschrijven Nieuwsbrief fotokaarten cadeau
Ik zou graag kunstliefhebbers, die nog niet op mijn Nieuwsbrief geabonneerd zijn informeren over mijn gemengde technieken, fotografie en gedichten in cortenstaal.

Mogelijk kent u vrienden of kennissen die u op mijn nieuwbrieven zou kunnen attenderen.

Bij inschrijven op mijn website krijgt degene die zich aanmeldt een envelop met
DEZE kaarten gratis toegezonden
(de promotor mag zich ook melden, als m/v/x de kaarten ook gratis wel wil hebben)
Meldt het aan de u bekende kunstliefhebbers of stuur deze mail door.
Bij voorbaat dank.

(English)

When registering Newsletter photo cards as a gift
I would like to inform art lovers, who have not yet subscribed to my newsletter, about my mixed techniques, photography and poems in Corten steel.

You may be familiar with friends or acquaintances who might be aware of my new letters.

When subscribing to my website, the person who applies is given an envelope with
THESE  photocards sent free of charge
(the promoter can also report if m / w / x also wants the photo cards for free)

Report it to the art lovers you know or forward this mail
thanks in advance!
 


JCL
Mijn werk met bouwtekeningen
Bouw is een van de eerste werken waar ik als basis een van de bouwtekeningen van Architectenbureau BROEK & BAKEMA voor v/h Lamers & Indemans in 's-Hertogenbosch gebruikte, die ik redde voor de papierversnipperaar.
Uitgangspunt was de bouwtekening zelf, die ik mij voorstelde op de tekentafel met potlood en gum, markering in kleur en het woord BOUW .
Omdat een plano tekening te saai en te groot werd, monteerde ik het resultaat ; 'gegolfd' op zuurvrij kanton en signeerde het werk rechtsonder.
Lijstenmakerij Monart plakte het werk op een zuurvrije achtergrond in een verdiepte wit geschilderd lijst.

Ik gebruikte bouwtekeningen in de werken  BouwBouw III, Bouw/Building IIDen Knaben mit den WunderhornMuse in GlasshouseYou are blocking my view 


(English)

Bouw (Construction) is one of the first works where I used one of the building plans of Architectenbureau BROEK & BAKEMA for v / h Lamers & Indemans in 's-Hertogenbosch, which I saved for the paper shredder.

The starting point was the building plan itself, which I presented as on the drawing board with pencil and eraser, markings in color and the word BOUW.
Because a flat drawing was for me too boring and too large, I mounted the result; 'corrugated 'on acid-free cardboard and signed the work at the bottom right.
Lijstenmakerij Monart framed the work on an acid-free background in a deepened white painted frame.

I used building drawings for my work BouwBouw IIIBouw/Building IIDen Knaben mit den Wunderhorn, Muse in GlasshouseYou are blocking my view 

 


JCL
Review van mijn kunstwerken
De laatste weken heb ik de aandacht gevraagd voor werk dat ik in de afgelopen jaren heb gemaakt. Ik doe dat door het als nieuwsbricht op mijn website te plaatsen.

De review plaats ik gelijktiijdig ook op 
Mijn facebooksite https://www.facebook.com/JCLphotoArt/
Linkedin https://www.linkedin.com/in/janclemenslampe/ 
Twitter ​https://twitter.com/janclemenslampe 

Om actueel op de hoogte te blijven volg mij dan op een van de bovengenoemde social media.
Bedankt.
info foto

(English)

The last few weeks I have asked for attention for work that I have made in recent years. I do that by placing it as a news letter on my website.

I also put the review at the same time on
My facebooksite https://www.facebook.com/JCLphotoArt/
Linkedin https://www.linkedin.com/in/janclemenslampe/
Twitter https://twitter.com/janclemenslampe

To stay up-to-date, follow me on one of the social media mentioned above.
Thanks!


Afsluiting
Als afsluiting van deze nieuwsbrief een van mijn gedichten. (sorry no translation)
Voor meer gedichten klik HIER


als kind
als jongen
en nu nog    als man
heb ik iets met
vlaggen
en    markiezen
doek    gespannen of vrijuit
ophalen    neerlaten
half omhoog    half omlaag
de banen    de kleuren
de wind    het waaien
onbeheerst    onvermoed
zoals sluiers vroeger    bij nonnen
nieuw    versleten    verkleurd
aan flarden    gescheurd
aandachttrekken    symboliseren
seinen    gekleurde begrippen
in nood    bij vreugde
in weer    en wind
bij zon    en regen
onder de vlag
onder de markies
beschermd    misbruikt

"Doek in banen"
© Jan-Clemens Lampe
December 2009


Colofon
De Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe verschijnt onregelmatig en wordt u toegezonden omdat u Jan-Clemens Lampe kent, contact heeft gehad, u werk van hem heeft gekocht of u hebt ingeschreven op zijn Nieuwsbrief.
Een nieuw e-mailadres? Meld je dan onderaan op de toegezonden nieuwsbrief af en meld je op de homepage opnieuw aan.

The Newsletter of Jan-Clemens Lampe appears irregularly and is sent to you because you know Jan-Clemens Lampe, you have had contact, you have bought work from him or you have subscribed to his Newsletter.
A new e-mail address? Then sign off at the bottom of this newsletter and sign up again on the homepage.